• ตลอด 24 ชั่วโมง

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง โดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดยโสธร จังหวัดใกล้เคียงและบางส่วนของประเทศกัมพูชา”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลอดจนนำเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพมาปรับใช้ในองค์กร
3. บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมการมีส่วนรวมขององค์กร ภาคีเครือข่ายระบบบริการคุณภาพ
5. ปรับปรุงโครงสร้างสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved