• ตลอด 24 ชั่วโมง

อบรม PDPA

ข่าวสารและกิจกรรม
     เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร จัดอบรม PDPA ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 2 รุ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 อาทิ นิยามสำคัญ การตีความ สิทธิ หน้าที่ การบังคับใช้ และบทลงโทษ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติสำหรับองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer – DPO) ตามนัยของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved