• ตลอด 24 ชั่วโมง

การซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2566

ข่าวสารและกิจกรรม
      เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรได้จัดการซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ขึ้น เพื่อปรับพื้นที่การรักษา (โซนแดง เหลือง เขียว ดำ) ปรับแผนรับอุบัติภัยหมู่ของแต่ละหน่วยงานให้ทันสมัย ซักซ้อมความเข้าใจ และทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรจากทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง และช่วยให้แผนรับอุบัติภัยหมู่ ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved