• ตลอด 24 ชั่วโมง

นโยบายการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิด ( CCTV )

1. เกี่ยวกับเรา

      โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ที่อยู่ 160-164 ถนนวิทยะธำรงค์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 เว็บไซต์ www.drhann.com

     บริษัทฯ เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ จึงแจ้งเอกสารฉนับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ระบบกล้องวงจรปิด ในการเก็บภาพเคลื่อนไหวของท่านเพื่อ
     – ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การก่ออาชญากรรม
     – เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น เพื่อระงับเหตุอันตราย เหตุกรณีที่ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

3. จุดที่ตั้งกล้องวงจรปิด

     – กล้องวงจรปิดมีจำนวน 64 จุด
    – จุดที่ตั้งของกล้องวงจรปิด ได้แก่ จุดโดยรอบโรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอกอาคารโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จำนวน 64 จุด

4. จุดที่ตั้งกล้องวงจรปิด

      – ระบบกล้องวงจรปิด จะเก็บภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เข้ามาในระยะที่กล้องสามารถจับภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง และข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน
     – ในกรณีที่เกิดเหตุอันตรายและข้อมูลในกล้องวงจรปิดได้นำไปใช้ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อมูลในกล้องวงจรปิด ดังกล่าวจะนำไปใช้จนกว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะยุติลง
     – หากข้อมูลในกล้องวงจรปิด ต้องนำไปใช้ในกระบวนการทางศาลเพื่อพิจารณาคดี ข้อมูลในกล้องวงจรปิดดังกล่าวจะนำไปใช้จนกว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะยุติลง
    
– หากข้อมูลในกล้องวงจรปิด ต้องนำไปใช้ในกระบวนการทางศาลเพื่อพิจารณาคดี ข้อมูลในกล้องวงจรปิดดังกล่าวจะนำไปใช้จนกว่ากระบวนการทางศาลนั้นจะสิ้นสุดลง

5. มาตรการด้านความปลอดภัย

     บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จำกัด
     กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดต้องการตรวจสอบภาพหรือขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
     – กรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
     – ส่งแบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิด เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามขั้นตอน
     – เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับแจ้งข้อมูลเรื่องการขอดูหรือขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
     – ในกรณีอนุญาตให้ดูข้อมูลได้ ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิดร่วมอยู่ในขณะที่ผู้ร้องขอดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
     – ให้บันทึกข้อมูลของผู้ร่วมดูข้อมูล และผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและส่งต่อแบบฟอร์มให้กับผู้จัดการฝ่ายที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัย เพื่อรับทราบ
    
– กรณีที่มีการร้องขอข้อมูลจากตำรวจ จะต้องได้รับการอนุมัติจากรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยเป็นลายลักษณ์อักษร

6. การแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับบุคคลที่สาม

     – บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เฉพาะกรณีที่มีการร้องขอโดยเป็นลายลักษณ์อักษร และการร้องขอนั้นเป็นไปเพื่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเพื่อการดำเนินคดีในกระบวนการทางศาล
     – บริษัทฯ อาจให้ผู้ให้บริการกล้องวงจรปิด (CCTV Vendor) เข้าถึงข้อมูลได้เพื่อการซ่อมบำรุงระบบเฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และผู้ให้บริการจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เห็นชอบแล้วเท่านั้นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิด

7. สิทธิของท่าน

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังนี้
     1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ   ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ บริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
    
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึง ขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่ท่านได้
    
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง(right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
    
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
    
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิในการให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
     6.  สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
    
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

     ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO ) / เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่ www.drhann.com โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โทรศัพท์ 045 – 711356 

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved