• ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมงานกับเรา

เพราะเราเชื่อว่า "สถานที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง"

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เบี้ยขยัน

เงินช่วยเหลือสวัสดิการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

*ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

คุณสมบัติเบื้องต้น

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน
- มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้

คุณสมบัติเบื้องต้น

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท ขึ้นไป สาขา การเงิน การบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านเงินการบัญชี
- มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้

คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
-
ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบสูง
-
มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
-
ละเอียด รอบคอบ  มีความรับผิดชอบสูง
-
สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
- สามารถทำงานเป็นกะได้
-
บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความรับผิดชอบ
- มีใจรักงานในบริการ
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
- มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางไตเทียม
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความละเอียดรอบครอบ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความละเอียดรอบครอบ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มนุษย์สัมพันธ์ดีมีความมั่นในในตนเอง บุคลิกดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
- มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานภายในสภาวะกดดันมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถจัดการงานในสภาวะเร่งด่วนได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์การทำงานในห้อง OR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-
ละเอียด รอบคอบ  มีความรับผิดชอบสูง
- ยิ้มแย้ม แจ่มใส
-
สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-
ละเอียด รอบคอบ  มีความรับผิดชอบสูง
-
สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเบื้องต้น
- จบการศึกษามัธยามปลาย หรือ เทียบเท่า
- จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
- มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศ ชาย - หญิง
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถสื่อสารภาษากัมพูชาได้เป็นอย่างดี
- มีใจรักในงานบริการ

คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
- อายุ 25-35 ปี
- ดูแลรักษารถเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
-
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
- ขึ้นเวร เช้า/บ่าย/ดึก ได้
- มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์สุจริต และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอุสาหกรรม
- มีทักษะทางด้านช่าง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และ มี Service Mind

คุณสมบัติเบื้องต้น

- อายุไม่กิน 35 ปี
- มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- ขึ้นเวร เช้า/บ่าย/ดึก ได้

ช่องทางการรับสมัคร

1. ส่ง Resume เอกสารการสมัคร มาที่ E-Mail : hrd@drhann.com

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 095-605-8930, 093-328-9683

3. ติดต่อทาง Line ID : hr_drhann หรือ QR-Code

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved