• ตลอด 24 ชั่วโมง

คณะผู้บริหารระดับสูง

นายแพทย์หาญ สุฉันทบุตร

ประธานกรรมการบริษัท

นางประภาศรี สุฉันทบุตร

กรรมการบริษัท

นายก้องไกล สุฉันทบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย

นางสุทิศา จารุการ

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบริการ

นางอุบลวรรณ์ สันทนะประภา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายวสุพล เต่ยภูเขียว

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางนพวรัตน์ ธานี

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

นางสาวสุพรเพ็ญ บุญญานุสนธิ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

-

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางสมร มงคลเคหา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

นางสาวนุชจรี โคตรพงษ์

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ

นางสาวววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ​

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ

นางประยูร สุขด้วง

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบริการ

นายอนุรักษ์ เหล่าชุมพล

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved