• ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ด้วยปณิธานของ “นายแพทย์หาญ สุฉันทบุตร”  ที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการที่ดี จึงได้จัดตั้ง “โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ” เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดยโสธร จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2529 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ที่เปิดให้บริการด้านการแพทย์ และเปิดให้บริการในจังหวัดยโสธรเพิ่มคือ “โรงพยาบาลรวมแพทย์ ยโสธร” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2548 ทำให้โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ เป็นที่รู้จักแก่คนหมู่มากอันเป็นสาเหตุมาจากความสามารถทางด้านการแพทย์ กอปรกับปณิธานในการทำความดีให้แก่สังคม คนไข้มาจากจังหวัดที่อยู่ห่างไกล นายแพทย์หาญ จึงมีวิสัยทัศน์ในการขยาย โรงพยาบาลไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่ไกลออกไป เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้น ให้บริการครบตามมาตรฐานโรงพยาบาล มีการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 60 เตียง  มีบุคลากรครบตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการให้บริการผ่าตัดทั่วไป ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยกล้อง ผ่าตัดทางสูตินรีเวช ผ่าตัดเนื้องอก ผ่าตัดมะเร็ง โรคนิ่ว การผ่าตัดนิ่วแบบครบ วงจร คล้องนิ่ว ขบนิ่ว โรคทางอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคไต มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องสลายนิ่ว เครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้อง ห้องผ่าตัดมาตรฐานสากล กายภาพบำบัด เครื่อง X-RAY เครื่อง CT scan 443 Slices ศูนย์ไตเทียมที่มีความทันสมัย ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ (LA) ได้รับการรับรองเป็นศูนย์เวลเนส จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประเภทสถานพยาบาล

รพ.รวมแพทย์

          นายแพทย์หาญ จึงดำริให้ขยายโรงพยาบาลไปยังต่างจังหวัดที่ห่างไกล เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้น และนั่นคือ จุดเริ่มต้นของ “กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ” กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ประกอบด้วยโรงพยาบาลต่างๆ ในเครือดังต่อไปนี้
                        1. โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ  จ.ยโสธร
                        2. โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร จ.ยโสธร
                        3. โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร
                        4. รวมแพทย์ยโสธร โพลีคลินิก เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

          ปัจจุบันโรงพยาบาลในแพทย์หาญ ได้ย้ายมาให้บริการ (ชั่วคราว) ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ ยโสธร (นายแพทย์หาญ สาขา 2) เนื่องด้วยโรงพยาบาลนายแพทย์หาญจะมีการรื้อถอนอาคาร 3 ชั้น และก่อสร้างโณงพยาบาลหลังใหม่ และปรับปรุงสถานที่ภายในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการด้านการแพทย์ที่ครอบคลุม และผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ให้มีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved